ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα τηρήθει το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR 2016/679). Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα δοθούν ποτέ σε τρίτους. Περισσότερα